Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Το υπουργείο υγείας, με αφορμή την άφιξη μεγάλου κύματος προσφύγων και μεταναστών σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια, και με δεδομένο ότι αυτοί παραμένουν στους χώρους άφιξης τους ή σε άλλους χώρους επιλογής τους μέχρι να διευθετηθεί το θέμα της μετακίνησης τους, για λόγους επιτακτικής διασφάλισης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας, επισημαίνει τα εξής:

Α. Κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαμονής των προσφύγων και μεταναστών σε σκηνές σε ανοιχτούς χώρους, σε προκατασκευασμένες οικίες κ.λ.π, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των νέων συνθηκών ύδρευσης και αποχέτευσης που προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων ορθής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (αστικά απόβλητα, αδρανή υλικά κ.α.). Επιπλέον, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται για την προστασία τους από ενδεχόμενη έκθεση τους σε ερπετά, τρωκτικά, αρθρόποδα κ.λ.π.

Β. Για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού:

1. Σε περίπτωση που το πόσιμο νερό διανέμεται μέσω βυτίων ή δοχείων:

- Το νερό θα πρέπει να προέρχεται είτε από δίκτυο ύδρευσης, είτε από γεώτρηση, η οποία θα διαθέτει τη σχετική άδεια χρήσης νερού για πόση .

- Η μεταφορά του νερού με βυτία ή δοχεία θα γίνεται αφού προηγηθεί η σχετική άδεια από την οικεία Δημοτική Αρχή και βεβαίωση που θα αναγράφει την προέλευση του νερού προ πόση.

-Στο βυτίο ή δοχείο θα αναγράφεται το είδος του νερού και η προέλευση του και αυτό θα επιβεβαιώνεται από την οικεία Δημοτική Αρχή .

- Τα βυτία ή δοχεία θα είναι κατασκευασμένα από μέταλλο που δεν επιδέχεται οξείδωση και δεν θα φέρουν εσωτερικές συγκολλήσεις με μόλυβδο, θα έχουν στον πυθμένα στόμιο πλήρωσης που θα κλείνει στεγανά με σιδερένιο κοχλιωτό πώμα.

-Τα βυτία και τα δοχεία θα πληρούνται με αντλίες και σιδηρές σωληνώσεις και η παροχή του νερού θα γίνεται με στρόφιγγα και σιδηρές σωληνώσεις. Μια φορά την εβδομάδα θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται υπό τον έλεγχο της οικείας υγειονομικής υπηρεσία και Δημοτικής Αρχής.

- Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την ποιότητα του μεταφερόμενου πόσιμου νερού θα διενεργούνται σε όλο το δίκτυο διακίνησης ( στην πηγή, στα βυτία, στα δοχεία, στις θέσεις που παρέχεται στον καταναλωτή), σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιότητας και τη συχνότητα δειγματοληψίας, που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

2. Στην περίπτωση που διανέμεται στους πρόσφυγες- μετανάστες εμφιαλωμένο νερό :

θα πρέπει να είναι οργανοληπτικώς άμεμπτο και από κάθε άποψη αβλαβές για την υγεία των καταναλωτών

Η ποιότητα των εμφιαλωμένων νερών θα πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας

Οι συνθήκες αποθήκευσης και διακίνησης να είναι κατάλληλες, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική προστασία από τις δυσμενείς εξωτερικές επιδράσεις .

Λόγω της κατάστασης που επικρατεί, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στα εμφιαλωμένα νερά, τόσο στα εργοστάσια εμφιάλωσης όσο και στο εμπόριο.

3. Στην περίπτωση που το πόσιμο νερό διανέμεται μέσω δικτύου ύδρευσης,

> οι OTA και οι φορείς ύδρευσης που είναι υπεύθυνοι για την παροχή υγιεινού πόσιμου νερού, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής-Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων και άλλων συναρμόδιων φορέων, θα πρέπει να διενεργήσουν υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης (γεώτρηση ή πηγή υδροληψίας, δεξαμενές, εγκαταστάσεις, δίκτυο διανομής).

> Όταν διαπιστωθεί υπέρβαση τιμών ποιοτικών παραμέτρων του πόσιμου νερού θα πρέπει σε συνεργασία με τους υπεύθυνους ύδρευσης να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας (όπως ενημέρωση του πληθυσμού και τροφοδοσία με κατάλληλης ποιότητας πόσιμο νερό, συστηματική χλωρίωση του νερού κ.α.).

Τέλος τονίζεται ότι η επιτυχία της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος, συναρτάται με την ανταπόκριση και το βαθμό συνεργασίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να προστατευθεί και διασφαλισθεί η Δημόσια Υγεία.

πηγή: Υπουργείο Υγείας ΔΓ1δ/οικ.20761/17-3-16