This site uses cookies and other technologies so that we can improve your experience on our pages.
Μελέτη HACCP Μεγαλύτερη προβολή

Μόνο Online!

Μελέτη HACCP

ISO-HACCP

Νέο προϊόν

Το ISO 22000 είναι ένα Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που στην Ελλάδα αντικαθιστά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416. Στόχος είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή. Το Σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και όλων των ειδών διατροφής.

Βάσει του ισχύοντος, Κανονισμού 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, που αντικαθιστά την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ απαιτείται η εφαρμογή, η διατήρηση και η αναθεώρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, στο οποίο περιλαμβάνεται η Ανάλυση Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) για τις επιχειρήσεις που :

 •   Παρασκευάζουν
 •   Μεταποιούν
 •   Παράγουν
 •   Συσκευάζουν
 •   Αποθηκεύουν
 •   Μεταφέρουν
 •   Διανέμουν
 •   Διακινούν
 •   Προσφέρουν προς πώληση τρόφιμα

Περιλαμβάνονται δηλαδή συσκευαστήρια, βιομηχανίες τροφίμων, εστιατόρια, υπεραγορές, επιχειρήσεις catering, ξενοδοχεία που διαθέτουν χώρους μαζικής εστίασης κ.λ.π..

Τα οφέλη από την εγκατάσταση και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP) συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 •   Ενισχύεται η φήμη της εταιρείας ως προς τη δυνατότητα της να προστατεύσει την υγεία του καταναλωτή
 •   Με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων, μειώνεται το κόστος παραγωγής λόγω της μείωσης απορρίψεων παρτίδων προϊόντων
 •   Αποκτά η επιχείρηση σοβαρό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της στις εξαγωγικές δραστηριότητες καθώς ανοίγονται ευκαιρίες για διείσδυση σε διεθνείς αγορές.
 •   Παρέχονται αποδείξεις στις αρμόδιες αρχές συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.
 •   Αποδεικνύεται η ευαισθησία της επιχείρησης για την προστασία της δημόσιας υγείας και η ικανότητα της να παράγει ασφαλή τρόφιμα.

Περισσότερες λεπτομέρειες

Δεν υπάρχουν πόντοι για αυτό το προϊόν.


Άλλες πληροφορίες

Το HACCP είναι ένα παγκοσµίως γνωστό σύστηµα ασφάλειας, το οποίο έχει αποδείξει την αποτελεσµατικότητά του σε όλους τους τοµείς της βιοµηχανίας τροφίµων και σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίµωνΤο HACCP αποτελεί µία επιστηµονική, λογική και συστηµατική προσέγγιση / µέθοδο αναγνώρισης, εκτίµησης και ελέγχου των κινδύνων που σχετίζονται µε τα τρόφιµα. Το HACCP ελέγχει τους µικροβιολογικούς, χηµικούς και φυσικούς κινδύνους που σχετίζονται µε όλα τα στάδια παραγωγής ενός τροφίµου, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών µέχρι την τελική χρήση του και η οποία διασφαλίζει ότι το τρόφιµο είναι ασφαλές για κατανάλωση. Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή προσέγγιση των αναλύσεων στο τελικό προϊόν, το σύστηµα HACCP ενσωµατώνει τον έλεγχο της ασφάλειας του τροφίµου µέσα στο σχεδιασµό της παραγωγικής διαδικασίας. Έτσι το HACCP αποτελεί µία προληπτική προσέγγιση και κατά συνέπεια είναι πολύ αποδοτική και κερδοφόρα σε σχέση µε το κόστος εφαρµογής της (cost-effective). Το 1993 η επιτροπή Joint FAO/WHO Codex Alimentarius Commission υποστηρίζει το σύστηµα HACCP ως την πλέον οικονοµικά αποδοτική προσέγγιση που έχει επινοηθεί µέχρι στιγµής για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίµων.

Ο πιο σηµαντικός στόχος των επιχειρήσεων παροχής τροφίµων είναι να παράγουν και να προσφέρουν ασφαλή και υγιεινά προϊόντα. Η αύξηση των τροφογενών ασθενειών δηλώνει τις ανάγκες βελτίωσης της ασφάλειας των παρεχόµενων από αυτές τις επιχειρήσεις τροφίµων και τις εφαρµογές του HACCP στον τοµέα παροχής τροφίµων, το οποίο αποτελεί το τελευταίο στάδιο του συστήµατος παραγωγής τροφίµων πριν την κατανάλωση. Για να είναι ανταγωνιστικές στη σύγχρονη εποχή, όλες οι επιχειρήσεις τροφίµων χρειάζονται το σύστηµα HACCP. Έχει αναφερθεί ότι τα συστήµατα HACCP δεν έχουν ακόµα οµοιογενώς εφαρµοστεί σε όλη τη βιοµηχανία τροφίµων. Η εφαρµογή του HACCP µπορεί να βοηθήσει όσους διαχειρίζονται τρόφιµα να αναγνωρίσουν και να ελέγξουν τη πιθανότητα εµφάνισης προβληµάτων στις διάφορες διεργασίες (προετοιµασία τροφίµων, καθαριότητα, κτλ) και να µειώσουν την επίπτωση των ασθενειών τροφογενούς προέλευσης. Ωστόσο, δυσκολίες σχετικά µε τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίµων οφείλονται κυρίως στην έλλειψη παιδείας και κατάλληλης εκπαίδευσης πάνω στο HACCP. Για την παροχή ασφαλέστερων τροφίµων, είναι απαραίτητο να ενταχθεί η εφαρµογή του HACCP στη ρουτίνα της κουζίνας και να ενσωµατωθεί σε καθηµερινές δραστηριότητες , όπως επίσης πρέπει να γίνει και µε την εκπαίδευση των εργαζοµένων σχετικά µε το HACCP και τον τρόπο εφαρµογής του στο τοµέα παροχής τροφίµων.

Το HACCP επίσης προτιµάται ως προσέγγιση προώθησης της ασφάλειας τροφίµων καθώς διασφαλίζει µε τον πιο αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή. Η εφαρµογή του σε µεγάλες επιχειρήσεις τροφίµων είναι πιο εύκολη από αυτή σε µικρές επιχειρήσεις. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές περισσότερες µικρές επιχειρήσεις παροχής τροφίµωνΑκόµα όµως και ένα άψογο θεωρητικά σχεδιασµένο HACCP δεν είναι εγγύηση της απόλυτης ασφάλειας τροφίµων, καθώς κάποιοι κίνδυνοι, κρίσιµα όρια (προσωπική υγιεινή, πλύσιµο χεριών, κτλ) δεν µπορούν πάντα να ελεγχθούν ακριβώς και να διορθωθούν. Παρόλα αυτά, οι µελέτες για το HACCP είναι σηµαντικές γιατί αυτό µπορεί να υποστηρίξει την µελλοντική ανάπτυξη της νοµοθεσίας περί υγιεινής για την παροχή ασφαλών τροφίµων από το αγρόκτηµα στο τραπέζιΣυνεπώς, το HACCP χρειάζεται στην παροχή τροφίµων και δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι η ανάπτυξη ενός συστήµατος HACCP σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίµων είναι απαραίτητη για να διασφαλίσει ότι όλη η γραµµή παραγωγής της τροφικής αλυσίδας είναι αποδεκτή, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο για την βελτίωση της δηµόσιας υγείας. Για να είναι αποτελεσµατικό το HACCP απέναντι σε συγκεκριµένες  ανάγκες-στόχους, θα πρέπει να συµβαδίζει µε τα προς πώληση προϊόντα, τους πελάτες στους οποίους απευθύνονται, και τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της παραγωγής τροφίµων.